Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Ảnh nghệ thuật của Nguyễn Thanh Minh (2)Cau chín ở Khu du lịch Văn Thánh Tp. HCM
(Ảnh nhận ngày 18-10-2011)

1 nhận xét: